Adatvédelmi nyilvántartások

Belső adatvédelmi nyilvántartás az Érd és Térsége Víziközmű Kft (székhely: 2030 Érd, Fehérvári út 63/B-C.; cégjegyzékszám: 13-09-066513 adószám: 10819067-2-13) szervezeti egységeinél történő 2011. évi CXII. törvény hatálya alá tartozó adatkezelésekkel kapcsolatosan a következőket tartalmazza
 
 • - adatkezelés célját
 • - adatkezelés jogalapját
 • - érintettek körét
 • - az érintettekre vonatkozó adatok leírását,
 • - adatok forrását
 • - az adatok kezelésének időtartamát
 • - a továbbított adatok fajtáját, címzettjét és a továbbítás jogalapját, ideértve a harmadik országokba irányuló adattovábbításokat is,
 • - az adott adatfajta törlésének határidejét
 • - amennyiben az adattal kapcsolatosan adatfeldolgozás történik, az adatfeldolgozó adatait, adatfeldolgozás helyét, az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységét.
 • - az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellegét,
 • - a belső adatvédelmi felelős alkalmazása esetén annak nevét és elérhetőségi adatai
 
A nyilvántartás vezetéséért felelős: dr. Szanyi András adatvédelmi tisztviselő
Elérhetősége: 1046 Budapest, Szőnyi István utca 70.
Telefonszáma: +3630-8515-476
E-mail címe: gdprhun@gmail.com
 
1. adatcsoport: Felhasználói nyilvántartás
adatkezelés nyilvántartási száma NAIH-54869/2013.
Az adatkezelés céljának leírása: A felhasználók adatait tartalmazó nyilvántartás a közüzemi szolgáltatási jogviszonyra vonatkozó tények dokumentálására szolgáló adatkezelés.
Az adatkezelés jogalapja: Az érintettek hozzájárulása, valamint jogszabály rendelkezése
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (6:256 §)
 • A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 59 – 61/D.§
 • A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet 56. § (1) bekezdés
Az érintettek köre: Közüzemi szolgáltatást igénybe vevő felhasználók
Az érintettekre vonatkozó adatok: Az ingatlan azonosításához szükséges helyrajzi szám és cím, a fogyasztási hely azonosítója. A felhasználó azonosításához a természetes személy felhasználó esetén neve, lakcíme, anyja neve, születésének helye, születésének időpontja, nem természetes személy felhasználó esetén elnevezése, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma (egyéb nyilvántartási száma)
Telefonszám, e-mail cím, fogyasztási adatok.
Az adatok forrása: Adategyeztető lap
Szolgáltatói szerződés Külön nyilatkozat
Az adatok kezelésének időtartama: Az adatkezelési cél megszűntéig, így különösen a víziközmű-szolgáltatás keretében létrejött jogviszony megszűnéséig a 2011. évi CCIX. tv.61.§ (2) bekezdése alapján.
Adat továbbítás, adatkezelés Az adatkezelő megbízása alapján a szerződés megkötését, a leolvasást, a számlázást, a kézbesítést, a díjfizetések és a követelések kezelését, a forgalmazás kezelését, a felhasználási helyek műszaki kivitelezését, felülvizsgálatát, ellenőrzését, kikapcsolását, illetőleg az ügyfélszolgálati tevékenységet végző természetes  személynek és gazdálkodó szervezetnek, a számlázási jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervezetek részére a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 61.§ (3) a) bekezdése alapján, továbbá az Érd és Térsége Csatornaszolgáltató Kft. részére a 2011. évi CCIX. törvény 61.§ (1) c) bekezdése alapján
A továbbított adatok fajtája Az ingatlan azonosításához szükséges helyrajzi szám és cím, fogyasztási hely azonosítója. A felhasználó azonosításához a természetes személy felhasználó esetén neve, lakcíme, anyja neve, születésének helye, születésének időpontja, nem természetes személy felhasználó esetén elnevezése, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma (egyéb nyilvántartási száma)
Az adattovábbítás jogalapja
Érintett hozzájárulása
 
ÉTV Kft. szervezetében az adott adatcsoporttal kapcsolatos adatkezelési tevékenységet végzők megnevezése Ügyfélszolgálat munkatársai; azon szervezeti egységek dolgozói, amely a fogyasztó víz- és csatornadíj fizetési kötelezettségének megállapítására, az ivóvíz és szennyvízcsatorna bekötések, valamint a házi ivóvíz-hálózat, és a házi szennyvíz-hálózat ellenőrzésére jogosultak.
Az adatok fizikai vagy elektronikus tárolási helye, módja: A nyilvántartás számítógépes adatbázisban történik.
2030 Érd, Felső utca 2., szerverszoba
 
2. adatcsoport: Telefonbeszélgetések felvétele
adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-132764/2017
Az adatkezelés céljának leírása: A fogyasztóvédelmi előírásoknak történő megfelelés, a minőségbiztosítás, a telefonon tett szóbeli panaszok reprodukálhatósága
Az adatkezelés jogalapja: A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/B. § (3) bekezdése
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXIII. törvény 20.§-a
 
Az érintettek köre: A Társasághoz beérkező és kimenő valamennyi vonalas telefonhívás alanya
Az adatok forrása: Telefonhívások
Az adatok kezelésének időtartama A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/B.§ (3) bekezdése alapján a hangfelvételtől számítva öt évig meg kell őrizni a hangfelvételt
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXIII. tv. 14.§-a alapján az érintett kérelmére az adatokat törölni kell
ÉTV Kft. szervezetében az adott adatcsoporttal kapcsolatos adatkezelési tevékenységet végzők megnevezése ÉTV Kft. valamennyi munkavállalója, aki rögzített beszélgetést folytat
Az adatok fizikai vagy elektronikus tárolási helye, módja: Hangszalag
2030 Érd, Fehérvári út 63/B-C., szerverszoba
 
3. adatcsoport: Munkavállalásra jelentkezők adatainak nyilvántartása
adatkezelés nyilvántartási száma NAIH-72253/2014.
Az adatkezelés céljának leírása: Álláspályázatok lebonyolításához önéletrajzok begyűjtése, megőrzése esetleges későbbi alkalmazásra
 Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása
Az érintettek köre: Önkéntes jelentkezők
Az érintettekre vonatkozó adatok:
 
 
Név, leánykori név, anyja neve, születési hely, születési idő, állandó lakhely, telefonszám, levelezési cím, adóazonosító jel, személyi igazolvány szám, végzettséggel, korábbi munkahelyekkel, családi állapottal összefüggő, önként megadott adatok
Az adatok forrása: Az érintettek önkéntes írásos adatközlése papír alapon, vagy elektronikus formában
Az adatok kezelésének időtartama: Az adatfelvételtől számított 2 évig, illetve az érintett kérésére történő törlésig
ÉTV Kft. szervezetében az adott adatcsoporttal kapcsolatos adatkezelési tevékenységet végzők megnevezése: Munkaügyi csoport
Az adatok fizikai vagy elektronikus tárolási helye, módja: 2030 Érd, Duna-parti Vízműtelep, szerverszoba
 
4. adatcsoport: Elektronikus ügyfélszolgálati rendszer
adatkezelés nyilvántartási száma: 131755/2017
Az adatkezelés céljának leírása: A felhasználók személyes adatainak, továbbá fogyasztással, számlázással kapcsolatos adatainak elektronikus kezelése, a felhasználókkal történő elektronikus kapcsolattartás. 
 Az adatkezelés jogalapja: Az érintettek hozzájárulása
Az érintettek köre: Az Érd és Térsége Regionális Víziközmű Kft. azon fogyasztói, akik a Társaság honlapján az e-ügyfélszolgálati rendszerbe regisztrálnak.
Az érintettekre vonatkozó adatok: Az ingatlan azonosításához szükséges helyrajzi szám és cím, fogyasztási hely azonosítója. A felhasználó azonosításához a természetes személy felhasználó esetén neve, lakcíme, anyja neve, születésének helye, születésének időpontja, nem természetes személy felhasználó esetén elnevezése, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma (egyéb nyilvántartási száma). E-mail cím, felhasználói azonosító, titkosított jelszó.
Az adatok forrása: Az érintettek adatszolgáltatása
Az adatok kezelésének időtartama: Az adatkezelési cél megszűntéig, így különösen a víziközmű-szolgáltatás keretében létrejött jogviszony megszűnéséig a 2011. évi CCIX. tv.61.§ (2) bekezdése alapján, illetve az érintett kérésére történő törlésig.
Adat továbbítás, adatkezelés Metalsoft Számítástechnikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Webdream Magyarország Kft.
A továbbított adatok fajtája, felsorolásuk Az ingatlan azonosításához szükséges helyrajzi szám és cím, fogyasztási hely azonosítója. A felhasználó azonosításához a természetes személy felhasználó esetén neve, lakcíme, anyja neve, születésének helye, születésének időpontja, nem természetes személy felhasználó esetén elnevezése, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma (egyéb nyilvántartási száma). E-mail cím, felhasználói azonosító, titkosított jelszó.
Az adattovábbítás jogalapja  
2011. évi CCIX. törvény 61.§ (3) bekezdés a) pontja
ÉTV Kft. szervezetében az adott adatcsoporttal kapcsolatos adatkezelési tevékenységet végzők megnevezése Az ügyfélszolgálat munkatársai és az informatikus munkatársak.
Az adatok fizikai vagy elektronikus tárolási helye, módja A Webdream Magyarország Kft. szervere
1132 Budapest Victor Hugo utca 18-22
 
Érd, 2017. szeptember
 
Készítette: Belső adatvédelmi felelős