Közműfejlesztési hozzájárulás

A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás és az utólagos rácsatlakozási díj mértéke 2016. december 1-től
 1.  
 2. 1. A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás
 
A nem lakossági felhasználó a víziközmű-szolgáltatóval kötött szerződésben foglaltak szerint a víziközmű-szolgáltató részére víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizet
 • közszolgáltatási szerződéskötés esetében a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolni kívánt ingatlanhoz biztosítandó szolgáltatási kapacitásért az új bekötés megvalósítását megelőzően,
 • a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlanhoz biztosított kapacitás általa kezdeményezett bővítéséért, továbbá
 • a víziközmű-szolgáltatás minőségének általa igényelt emelése esetében.
 
Mentesül a víziközmű-fejlesztési hozzájárulást megfizetése alól a központi költségvetési szerv és annak költségvetési intézménye, a közintézményi felhasználó, a helyi önkormányzat és annak költségvetési intézménye, valamint normatív állami támogatásban részesülő, közfeladatot ellátó, nem nyereség- és vagyonszerzési célt szolgáló egyéb intézmény. Ez utóbbi szervezetek a Magyar Államkincstár által kiadott határozatot kötelesek bemutatni az Érd és Térsége Víziközmű Kft-nek (továbbiakban: ÉTV Kft.) annak megállapítása érdekében, hogy az adott intézmény részesül-e normatív állami támogatásban.
 
Az ÉTV Kft. a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás befizetését követően megállapítja a szolgáltatási kapacitást (kvótát vagy kontingenst), amely alapján, és amelynek mértékéig a felhasználó az adott felhasználási helyen jogosulttá válik a szolgáltatás igénybevételére. A víziközmű-szolgáltatási ágazatokra megállapított közműfejlesztési kvóták egymásba át nem válthatók.
 
A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mértéke
 
a.) Ivóvíz-szolgáltatásra vonatkozó víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mértéke:
Remeteszőlős                                                                       125.000 Ft/m3/nap + ÁFA
Érd I. nyomásövezet, Tárnok, Herceghalom*                  137.000 Ft/m3/nap + ÁFA
Érd II. nyomásövezet, Sóskút, Pusztazámor                    174.000 Ft/m3/nap + ÁFA
Érd III-IV. nyomásövezet                                                       212.000 Ft/m3/nap + ÁFA
Törökbálint*                                                                           345.500 Ft/m3/nap + ÁFA
Diósd*                                                                                     347.500 Ft/m3/nap + ÁFA
Tűzivíz igény    (minden településen)                             1.244.000 Ft/m3/perc + ÁFA
 
b.) Csatornaszolgáltatásra vonatkozó víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mértéke:
Remeteszőlős                                                                125.000 Ft/m3/nap + ÁFA
Herceghalom*                                                                181.500 Ft/m3/nap + ÁFA
Pusztazámor                                                                   187.500 Ft/m3/nap + ÁFA
Törökbálint*                                                                     310.500 Ft/m3/nap + ÁFA
Sóskút                                                                              még nincs megállapítva**
 
 
* Jelen utasítás 3. pontjában felsorolt ingatlanok kivételt képeznek, ezek esetében bizonyos mennyiségű víziközmű-fejlesztési hozzájárulás vagy utólagos rácsatlakozási díj rendezésre került.
** A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mértékét a Vksztv. 70. § (1) bekezd. szerint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke rendeletben állapítja meg. Sóskút település tekintetében ezért a Felhasználónak a közszolgáltatási szerződés aláírását megelőzően írásban vállalnia kell azt, hogy a rendelet hatálybalépését követően, a Szolgáltató felhívására a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás összegét megfizeti.
                                                                                                                     
A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mértéke az igényelt szolgáltatáshoz szükséges fejlesztés költségei alapján egyedileg is meghatározható, melyre a beruházási főmérnök és a műszaki szolgáltatási igazgató együttesen jogosult. Egyedi meghatározásra abban az esetben kerülhet sor, ha
 • az igényelt szolgáltatás teljesítéséhez az érintett ingatlan előtt közműves ivóvíz- és/vagy szennyvízhálózat még nincs kiépítve, vagy
 • a kiépített hálózatról az igényelt szolgáltatás fejlesztés nélkül nem biztosítható.
 
Amennyiben nem lakossági felhasználó olyan ingatlant vásárol, melyen már a víz- és/vagy a csatornaszolgáltatás kiépítésre került, a nem lakossági felhasználó által fizetendő víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mennyiségét 0,5 m3/nap mennyiséggel csökkenteni szükséges.
 
2. Az utólagos rácsatlakozási díj
 
Meglévő ivóvíz- vagy szennyvízhálózatra történő rácsatlakozás esetén lakossági felhasználó részéről, amennyiben az ingatlan után víziközmű társulatnál, területileg illetékes önkormányzatnál vagy önerős beruházásban korábban nem történt - az ingatlanon elhelyezkedő lakások darabszámával egyező mennyiségű - érdekeltségi hozzájárulás befizetés, víz és/vagy szennyvíz utólagos rácsatlakozási díj fizetendő.
 
Az utólagos rácsatlakozási díj megfizetése a feltétele
a.) ivóvízhálózatra csatlakozás esetén
 • a gerincvezetékről történő bekötés kivitelezésének és/vagy
 • a használatbavételi engedélyhez történő hozzájárulás kiadásának.
b.) szennyvízcsatorna-hálózatra csatlakozás esetén
 • gerincvezetékre történő rákötés engedélyezésének és/vagy
 • a használatbavételi engedélyhez történő hozzájárulás kiadásának.
 
Az ÉTV Kft. a területileg illetékes önkormányzatnak az adott ingatlanra történt érdekeltségi hozzájárulás befizetéséről szóló igazolását csak abban az esetben fogadja el, amennyiben arról az adott önkormányzat és az ÉTV Kft. a külön szerződésben megállapodott.
Önerős beruházás igazolása a Felhasználó kötelezettsége, mely a gerincvezeték kivitelezésre vonatkozó megállapodással és a rá eső rész befizetését igazoló dokumentumok bemutatásával lehetséges.
Utólagos rácsatlakozási díj helyrajzi számonként vagy önálló felhasználási helyenként fizetendő.
Amennyiben több lakás helyezkedik el az ingatlanon, az utólagos rácsatlakozási díj lakásonként fizetendő. Jelen bekezdés tekintetében lakásnak az épületben található olyan lakóegység minősül, amely önálló bejáratú, az épület többi lakóegységével való közvetlen átjárhatósága nem lehetséges.
Felhasználó nem jogosult a befizetett utólagos rácsatlakozási díj visszaigénylésére.
 
2. Az utólagos rácsatlakozási díj mértéke
 
 1. Az utólagos rácsatlakozási díj mértéke ivóvízhálózatra csatlakozás esetén:
Remeteszőlős                                                                   62.500 Ft/telek + ÁFA
Törökbálint, kivéve Tükörhegy*                                       99.000 Ft/telek + ÁFA
Törökbálint-Tükörhegy*                                                  115.500 Ft/telek + ÁFA
A fentebb fel nem sorolt településeken*                       49.000 Ft/telek + ÁFA
 
b.) Az utólagos rácsatlakozási díj mértéke szennyvízcsatorna hálózatra csatlakozás esetén*:
Remeteszőlős                                                                    62.500 Ft/telek + ÁFA
Pusztazámor, Herceghalom*                                           87.000 Ft/telek + ÁFA
Törökbálint*                                                                       112.500 Ft/telek + ÁFA
Sóskút                                                                                  nincs megállapítva**
 
* Jelen utasítás 3. pontjában felsorolt ingatlanok kivételt képeznek, ezek esetében bizonyos mennyiségű víziközmű-fejlesztési hozzájárulás vagy utólagos rácsatlakozási díj rendezésre került.
** Sóskút település tekintetében a megépítendő, ill. létrejövő elkülönült lakóegység(ek) darabszámával egyező, a települési csatornamű társulat felé hozzájárulási díj befizetése szükséges. A befizetést a csatornamű társulat igazolja.
 1.  
 2. 3. A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás és az utólagos rácsatlakozási díj alól mentességgel rendelkező ingatlanok, egyéb egyedi szabályok
 
Diósd város területén:
 
1310/1 hrsz – 2 lakás, 1310/2 hrsz – 2 lakás, 1310/3 hrsz – 2 lakás, 1310/4 hrsz – 2 lakás, 1310/5 hrsz – 2 lakás, 1310/6 hrsz – 2 lakás, 1310/7 hrsz – 2 lakás, 1310/9 hrsz – 1 lakás, 1310/10 hrsz – 1 lakás, 1310/11 hrsz – 2 lakás, 1310/12 hrsz – 2 lakás, 1310/13 hrsz – 1 lakás, 1310/14 hrsz – 1 lakás, 1310/15 hrsz – 2 lakás, 1310/16 hrsz – 1 lakás, 1310/17 hrsz – 1 lakás, 1310/18 hrsz – 2 lakás, 1310/19 hrsz – 2 lakás vonatkozásában a víz és csatorna közműfejlesztési hozzájárulás/utólagos rácsatlakozási díj lakossági egységáron rendezve van.
 
A Diósd, Léda u.: 501-518. hrsz, 537. hrsz, 549-551. hrsz, 579-587. hrsz; Vadvirág u.: 588 hrsz; Klára u.: 538. hrsz; Edit u.: 528. hrsz; Krisztina tér: 523-526 hrsz vonatkozásában egy egység (0,5 m3/nap csatorna közműfejlesztési hozzájárulás/utólagos rácsatlakozási díj lakossági egységáron rendezve van, ha a tulajdonos Diósd Város Víziközmű Társulatra engedményezett lakás előtakarékossági szerződést mutat be.
 
A Diósd 1380/1-17. hrsz, 1380/19-46. hrsz, 1380/48-76. hrsz, 1380/78-104 hrsz, 1380/106-117. hrsz,  1380/120-129. hrsz, 1380/132-155. hrsz, 1380/157. hrsz, 1380/159-173. hrsz, 1380/175-178. hrsz, 1380/180-183. hrsz, ingatlanokon egy egység (0,5 m3/nap) víz és csatorna közműfejlesztési hozzájárulás/utólagos rácsatlakozási díj lakossági egységáron rendezve van.
 
A Tisza utcában (2099-2112 hrsz; 2172/3-14 hrsz), az Ipar utcában (1387/39 hrsz) és a Homokbánya utcában (1031/5 hrsz) egy egység (0,5 m3/nap csatorna közműfejlesztési hozzájárulás/utólagos rácsatlakozási díj lakossági egységáron rendezve van,
 
Az Ipar utcában (1387/77, 1387/76, 1387/66, 1387/84 hrsz) egy egység (0,5 m3/nap) víz és csatorna közműfejlesztési hozzájárulás/utólagos rácsatlakozási díj lakossági egységáron rendezve van.
 
Törökbálint Tükörhegyen:
 
4354 hrsz – 6,6 m3/telek, 4355 hrsz – 2,4 m3/telek, 4356 hrsz – 2,4 m3/telek, 4357 hrsz – 3,6 m3/telek, 4358 hrsz – 2,4 m3/telek, 4359 hrsz – 1,8 m3/telek, 4360 hrsz – 2,4 m3/telek, 4363 hrsz – 1,8 m3/telek, 4364-4379 hrsz – 0,6 m3/telek, 4381-4407 hrsz – 0,6 m3/telek, 4409-4439 hrsz – 0,6 m3/telek, 4442-4457 hrsz – 0,6 m3/telek, 4459-4463 hrsz – 0,6 m3/telek, 4465-4467 hrsz – 0,6 m3/telek, 4469-4485 hrsz – 0,6 m3/telek, 4487-4496 hrsz – 0,6 m3/telek, 4498 hrsz – 1,8 m3/telek, 4499 hrsz – 2,4 m3/telek, 4502-4511 hrsz – 0,6 m3/telek, 4512 hrsz – 1,8 m3/telek, 4513 hrsz – 1,8 m3/telek, 4516-4524 hrsz – 0,6 m3/telek, 4526 hrsz – 1,8 m3/telek, 4527 hrsz – 1,8 m3/telek, 4528 hrsz – 1,8 m3/telek, 4531-4539 hrsz – 0,6 m3/telek, 4540 hrsz – 1,8 m3/telek, 4541 hrsz – 1,8 m3/telek, 4542 hrsz – 2,4 m3/telek, 4544 hrsz – 4,2 m3/telek, 4543 hrsz – 1,8 m3/telek, 4464 hrsz – 1,8 m3/telek, vonatkozásában a víz és csatorna közműfejlesztési hozzájárulás/utólagos rácsatlakozási díj lakossági egységáron rendezve van.
 
Törökbálint Anna-hegyen:
 
Az 1. számú mellékletben felsorolt helyrajzi számú ingatlanok esetében egy egység (0,5 m3/nap) víz és csatorna közműfejlesztési hozzájárulás/utólagos rácsatlakozási díj lakossági egységáron rendezve van. Erre vonatkozóan a felhasználótól társulati igazolást vagy a társulat jogutódjaként az önkormányzat igazolását, vagy az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére, az önkormányzattal kötött megállapodást kell bekérni.
 
Herceghalom községben:
 
Nem lakossági felhasználó részére csatornabekötéshez hozzájárulni, átvenni kizárólag abban az esetben lehetséges, amennyiben a nem lakossági felhasználó igazolást hoz a TALENTIS Infrastruktúra Fejlesztő és Szolgáltató Zrt-től, hogy hozzájuk a szükséges egyszeri beruházási költség hozzájárulást megfizette.
Az ÉTV Kft. szerződéses kötelezettséget vállalt arra, hogy azokon a területeken, amelyek az M1 autópályától északra fekszenek, kizárólag a Herceghalom 031/11 hrsz-ú ingatlanon lévő szolgáltatási ponttól a Herceghalom 022/4 hrsz-ú ingatlanon lévő csatlakozási pontig, az Élelmixer Kft. tulajdonában lévő szennyvízvezetéken szolgáltat, kivéve, ha jogszabály alapján szolgáltatási kötelezettsége van, és azt ezen a vezetéken teljesíteni nem képes.
Az ÉTV Kft. közszolgáltatási szerződést is csak az Élelmixer Kft. előzetes jóváhagyásával köthet olyan felhasználási helyek vonatkozásában, melynek a szennyvízbebocsátása a jelen pontban körülírt vezetékbe történik.

 
 1. 1. számú melléklet:
Törökbálint Anna-hegyen elhelyezkedő ingatlanok helyrajzi számai:
 
5489 5076 5337 6262-6267, 6667 6925
0166/6, 5079 5338 6268/2, 6669-6673, 6926
0193/10-0193/28, 5083 5340 6269 6681-6692, 6929
0193/30-0193/35, 5086 5343 6272-6277, 6694-6697, 6930
4651 5092 5344 6279-6283, 6701-6707, 6932-6939,
4653 5093-5097, 5347 6290 6709-6719, 7885/1,
4654 5111 5356 6292 6722-6725, 7886
4656 5116 5363 6294 6727 7887/1,
4703-4705, 5117 5401 6305 6729-6733, 7887/2,
4712 5126 5405 6406 6736 7888
4713 5144 5412 6408 6739-6742, 7889
4725 5146 5415-5417, 6409/1, 6744-6751, 7890/1,
4748 5151 5419 6409/2, 6756-6758, 7890/2,
4749 5152 5424 6410 6760-6762, 7891-7895,
4765 5154 5442 6414-6419, 6763/3, 7897
4806 5155 5453 6422-6431, 6763/4, 7899
4807 5160 5471 6433 6765-6769, 7900
4811 5170 5651 6437-6456, 6771-6773, 7901/1,
4817 5171 6112/2, 6460-6465, 6775 7901/2,
4830 5175 6114-6116, 6468-6474, 6776 7903-7905,
4853 5179 6118-6120, 6476-6515, 6778-6783, 7907
4859 5188 6122 6518-6520, 6785-6793, 7908/1,
4863 5192 6124-6129, 6522-6526, 6795-6802, 7908/2,
4870 5195 6132 6528-6539, 6804-6813, 7910/1,
4872 5202 6134-6137, 6541-6554, 6815 7910/2,
4906 5220 6140-6155, 6558-6566, 6817-6825, 7911
4938 5231 6157 6568-6582, 6827-6831, 7914-7922,
4939 5233 6159-6168, 6584-6586, 6833 7923/2,
4944 5243 6170-6182, 6588-6608, 6835-6839, 7924
4948 5249 6184-6200, 6612 6841 7925
4973 5257 6203-6206, 6614-6618, 6843-6845, 7929-7937,
4980 5259 6209 6620-6627, 6849-6851, 7938/1,
4989 5263 6210 6629 6853-6865, 7938/2,
5005 5268 6212-6224, 6631-6639, 6867-6872, 7940
5029 5282 6226-6232, 6641-6644, 6874-6882, 7941
5030-5032, 5289 6234-6236, 6646-6649, 6884-6888, 7943
5038 5299 6238-6242, 6654 6891 7944
5047 5306 6245-6249, 6655 6894 7945/2,
5049 5308 6251 6658 6895 7949/1,
5059 5309 6252/2, 6660 6899-6908, 7949/2,
5064 5312-5314, 6253/2, 6662-6664, 6910-6920, 7950-7956,
5075 5325 6254-6260, 6666 6923 7958-7973,