Szervezeti egységek, feladatok


I. Ügyvezető Igazgató

Lanku Ildikó
ügyvezető igazgató

Az ügyvezető igazgató a társaság operatív irányítását, illetve a társaság tényleges gazdasági irányítását látja el.
Feladatai közé tartozik a Társaság működésének szabályozása, gazdálkodásának irányítása, ellenőrzés és, a gazdaságos működés feltételrendszerének megteremtése.
II. Belső ellenőrzés
  
Varga Emília
  belső ellenőr

A belső ellenőr hatékony segítséget nyújt a Társaság különböző vezetői szintjein a műszaki, gazdasági döntések, intézkedések meghozatalában. Az ellenőrzési munka során biztosítja a belső folyamatokban meglévő hiányosságok, tartalékok és a gazdálkodás fejlesztési lehetőségeinek feltárását. Folyamatosan vizsgálja a jogszabályi előírások betartását, a folyamatba épített ellenőrzés, a szabályzatok, belső utasítások végrehajtását, működését.
III. Munkavédelem
 

munkavédelmi vezető

A munkavédelmi vezető feladata a munkavédelmi, tűzvédelmi feladatok Társasági szintű meghatározása, közreműködés a feltételek biztosításában, megvalósításának irányítása és ellenőrzése, részvétel az operatív munkában, a mindenkor érvényes törvények, utasítások előírások figyelembevételével.
IV. Környezetvédelmi laboratórium

Borsosné Novák Anita
laborvezető

A laborvezető feladata, hogy gondoskodjon a Társaság által szolgáltatott ivóvíz, a befolyó és kibocsátott tisztított szennyvíz, az elhelyezésre kerülő szennyvíziszap minőségének rendszeres ellenőrzéséről. Szabványos minőségtől történő eltérés tapasztalása esetén tájékoztatja az illetékes ágazatvezetőt. Biztosítja, hogy az ellenőrző mérések gyakorisága megfeleljen az üzemeltetési engedélyekben és a hatályos jogszabályokban előírtaknak.
V. Ivóvízvíz-, csatornaszolgáltatás és szennyvíztisztítás

Jónás József
műszaki szolgáltatási igazgató

Az irányítása alá tartozó szervezeti egységek vezetőivel, beosztottjaival együttesen folyamatosan ellátja a Társaság ivóvíz, csatornaszolgáltatás, szennyvíztisztítási tevékenységekhez kapcsolódó mindennemű műszaki, szervezési, végrehajtási és ellenőrzési feladatát.
Szorosan együttműködik az ügyvezető igazgatóval és a gazdasági igazgatóval, azok hatáskörébe tartozó feladatok megoldása során.
V.I. Vízellátási ágazat

Kakuk András
vízellátási ágazatvezető főmérnök

A vízellátási ágazatvezető biztosítja a Társaság működési területén a folyamatos és biztonságos ivóvízellátást, ennek érdekében gondoskodik a vízellátási művek (vízkezelő művek, vízvezeték-hálózat, tárolómedencék, víztermelő telepek) szakszerű és gazdaságos üzemeltetéséről. Koordinálja az irányítása alá tartozó munkaszervezetek munkáját, biztosítja a hibaelhárítási tevékenység szakszerű elvégzését.
V.I.1. Víztermelési üzemegység
  
György Attila
vízellátási ágazatvezető főmérnök helyettes

A víztermelési üzemegység vezető a vízellátási ágazatvezető főmérnök irányítása mellett közreműködik az üzemegység működési területén az ivóvíz zavartalan szolgáltatásában, az ivóvíz megfelelő minőségének biztosításában.
V.I.2. Vízellátási üzemegységek
 

vízellátási üzemegység vezető

A vízellátási ágazatvezető főmérnök irányítása mellett tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az üzemegység tevékenységét, közreműködik az üzemegység működési területén az ivóvíz zavartalan szolgáltatásában, az ivóvíz megfelelő minőségének biztosításában.
 
V.II. Szennyvízkezelési ágazat

Jászai Szandra
szennyvízkezelési ágazatvezető főmérnök

Biztosítja a Társaság működési területén a szennyvízelvezetés és tisztítás folyamatos és biztonságos megoldását. Ennek érdekében gondoskodik a csatornahálózat, átemelő telepek, valamint a szennyvíztisztító telepek szakszerű, gazdaságos üzemeltetéséről, az érvényes hatósági és technológiai előírások betartásáról és betartatásáról.
V.II.1. Szennyvízkezelési üzemegységek
 
 

A szennyvízkezelési üzemegység vezető a működési területét képező településeken a szennyvízelvezetés-, tisztítás céljait szolgáló gravitációs vezetékek, házi bekötővezetékek (ellenőrzőaknáig), nyomóvezetékek, átemelők, tisztítótelepek üzemeltetéséért és karbantartásáért felel, biztosítja a szolgáltatás folyamatosságát, kiemelt figyelmet fordítva a szaghatások elkerülésére.
   

VI. Gazdasági Igazgató

Várhidi Anita
gazdasági igazgató

A gazdasági igazgató feladata végrehajtani a Társaság gazdasági feladatait. Szakmailag irányítja, szervezi, összefogja és ellenőrzi a társaság pénzügyi, számviteli, munkaügyi, foglalkozás-egészségügyi, informatikai, szociálpolitikai, valamint ügyfélszolgálati tevékenységét.
VI.I. Pénzügyi, számviteli csoport
 
Balogh Imréné
pénzügyi és számviteli csoportvezető

A pénzügyi és számviteli csoportvezető bonyolítja le a Társaság pénz- és hitelgazdálkodását, ellátja az adózással, pénzforgalommal kapcsolatos feladatokat a mindenkor érvényes jogszabályok alapján.
VI.II. Munkaügyi csoport
 
Molnár Andrea
munkaügyi csoportvezető

A munkaügyi csoportvezető teljes körűen ellátja a Társaságnál jelentkező munkaügyi, humánpolitikai tevékenységeket és feladatokat, végrehajtja és ellenőrzi a bérszámfejtés és a személyi jövedelemadó elszámolás munkáltatói feladatait, gondoskodik a munkaügyi jogszabályok betartásáról.
 
VI. III. Beruházási csoport
dr. Németh Zsolt
beszerzési csoportvezető

A beruházási csoport feladata a Társaság mélyépítési kivitelezési vállalkozásának, beruházási, felújítási tevékenyégének irányítása, ellenőrzése. Kidolgozza a Társaság beruházási (műszaki fejlesztési) tervét, eljár az abban foglalt feladatok megvalósítása érdekében.
Gondoskodik új technológiák kidolgozásáról, bevezetéséről és ellenőrzéséről. Megszervezi a műszaki tervek, hálózati térképek nyilvántartását, kezelését, tárolását és megsemmisítését.
 
VI.IV. Informatikai csoport
 
Hajdú Gábor
informatikai csoportvezető

Az informatikai csoportvezető feladata, hogy kialakítsa, működtesse és fejlessze a Társaság térinformatikai rendszerét, informatikai és telekommunikációs környezetét.
VI.V. Ügyfélszolgálat
 
Tulipán Norbert András
ügyfélszolgálati irodavezető

Az ügyfélszolgálati irodavezető szakmailag irányítja, szervezi, összefogja, és ellenőrzi a Társaság ügyfélszolgálati, vízmérő-leolvasási, rögzítési, számlázási, elszámolási, kintlévőség kezelési és a reklamációk helyszíni kivizsgálási feladatait.
A panaszos ügyek kivizsgálásában betartatja a jogszerű kivizsgálás előírásait.
VI.VI. Jogtanácsosjogtanácsos

A jogtanácsos feladata a társaság működéséhez kapcsolódó általános jogi feladatok ellátása, általános képviselete peres és peren kívüli eljárások bíróságok és más hatóságok előtt.
A tevékenységi körébe tartozó szerződések és egyéb dokumentumok készítése; a teljes működéshez kapcsolódó dokumentumok, eljárások jogi szempontú véleményezése, mindezekhez kapcsolódó jogszabálykövetés.
A társaság kintlévőségeinek jogi úton történő behajtási folyamatának kialakítása, teljes körű és hatékony ellátása, különös tekintettel a fizetési felszólítások kiküldése, fizetési meghagyások benyújtása, végrehajtási eljárás indítása és koordinálása, a perré alakult követeléskezelés során a társaság jogi képviselete.
A vezetőségi döntéseket megalapozó előterjesztések, jogi szakvélemények, állásfoglalások készítése.

Szervezeti és működési szabályzat

Cím Magyarázat Letöltés
Szervezeti és működési szabályzat Letöltés