Közműfejlesztési hozzájárulás

A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás és az utólagos rácsatlakozási díj mértéke 2020. március 5-től
 
  1. 1. A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás
 
A nem lakossági felhasználó a víziközmű-szolgáltatóval kötött szerződésben foglaltak szerint a víziközmű-szolgáltató részére víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizet
  • - közszolgáltatási szerződéses jogviszony esetében a felhasználási helyen biztosítandó szolgáltatási kapacitásért,
  • - a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlanhoz biztosított kapacitás általa kezdeményezett bővítéséért,
  • - a víziközmű-szolgáltatás minőségének (a víz minőségi paramétereinek) általa igényelt emelése esetében,
  • - az új bekötés megvalósítását megelőzően, ha a bekötés a nem lakossági felhasználó által, nem továbbértékesítésre épített újépítésű lakás víziközmű-szolgáltatását szolgálja. (tárgyi mentesség)

 
Az Érd és Térsége Víziközmű Kft. (továbbiakban: ÉTV Kft.) a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás befizetését követően megállapítja a szolgáltatási kapacitást (kvótát vagy kontingenst), amely alapján, és amelynek mértékéig a felhasználó az adott felhasználási helyen jogosulttá válik a szolgáltatás igénybevételére. A víziközmű-szolgáltatási ágazatokra megállapított közműfejlesztési kvóták egymásba át nem válthatók.

 

  1. 2. Mentességek
 
2.1. Alanyi mentesség

Nem fizet víziközmű-fejlesztési hozzájárulást:
a) központi költségvetési szerv és költségvetési intézménye,
b) helyi önkormányzat,
c) helyi önkormányzat költségvetési intézménye,
d) normatív állami támogatásban részesülő, közfeladatot ellátó, nem nyereség- és vagyonszerzési célt szolgáló intézmény.
 
A d) pont alkalmazásában normatív állami támogatásban részesül: a tárgyévi központi költségvetésről szóló törvény alapján támogatásra jogosult egyházi fenntartó és nem állami fenntartó, amely szociális és/vagy gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt (szolgálatot, hálózatot) nem nyereség- és vagyonszerzési céllal működtet. (Például: Idősek otthona, szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek otthona, gyermekvédelmi közfeladat teljesítése esetén otthont nyújtó ellátások). A mentességi ok fennállását az intézmény a 489/2013. (XII.18.) Korm.rendelet (Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013 (XII.18.) Korm.rendelet) 10.§-ban meghatározott támogatást megállapító határozat bemutatásával igazolja.

2.2. Tárgyi mentesség

Mentes a víziközmű- fejlesztési hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége alól a legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvízvezeték és a legfeljebb 160 mm átmérőjű szennyvízvezeték bekötése, amennyiben a felhasználási helyen korábban nem vették igénybe a (ivóvíz- ill. szennyvízelvezetési) közszolgáltatást.

2.3. Lakossági felhasználó víziközmű fejlesztési hozzájárulást nem fizet.

Lakossági felhasználó: a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 2. § 15. pont alapján az a természetes személy felhasználó, aki nem jövedelemszerző gazdasági tevékenység keretében, saját háztartása, üdülő vagy hétvégi ház, garázs ellátása érdekében veszi igénybe a víziközmű szolgáltatást, valamint a társasház és a lakásszövetkezet.

2.4.
Amennyiben az alanyi és tárgyi mentesség feltételei nem állnak fenn és a nem lakossági felhasználó egy korábban a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt felhasználási helyen kívánja igénybe venni a víz- és/vagy a szennyvízelvezetési közszolgáltatást, úgy a közszolgáltatási szerződés megkötésének feltétele:
-    a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megfizetése, vagy
-   a kvóta átadás-átvételének igazolása, amennyiben a korábban megváltott kvóta mennyiségét és a kvóta átadás-átvételét hitelt érdemlően az új nem lakossági Felhasználó igazolni tudja.

A felhasználási helyre vonatkozó, megfizetendő vagy igazolandó kvóta megállapítása a benyújtott vízigény- (ill. szennyvízbebocsátási igény-) számítás alapján történik.

Amennyiben az új nem lakossági Felhasználó esetében sem az alanyi, sem  a tárgyi mentesség feltételei nem állnak fenn, továbbá szerződéskötéskor kvótamegváltás sem történik, és a kvóta átadás-átvételét az új Felhasználó bizonyítani nem tudja, úgy a közszolgáltatási szerződést 0 m3/nap kvótamennyiséggel kell megkötni a nem lakossági Felhasználóval. Az adott évben felhasznált/bebocsátott mennyiségről az ÉTV Kft. díjbekérőt készít, melyet a nem lakossági Felhasználó megfizetni köteles.

 
  1. 3. A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mértéke
 
a.) Ivóvíz-szolgáltatásra vonatkozó víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mértéke:
 
Remeteszőlős 125.000 Ft/m3/nap + ÁFA
Érd I. nyomásövezet, Tárnok, Herceghalom 137.000 Ft/m3/nap + ÁFA
Érd II. nyomásövezet, Sóskút, Pusztazámor                   174.000 Ft/m3/nap + ÁFA
Érd III-IV. nyomásövezet                                             212.000 Ft/m3/nap + ÁFA
Törökbálint                                                                 345.500 Ft/m3/nap + ÁFA
Diósd                                                                          347.500 Ft/m3/nap + ÁFA
Tűzivíz igény (minden településen)                               1.244.000 Ft/m3/perc + ÁFA

b.) Csatornaszolgáltatásra vonatkozó víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mértéke:
 
Remeteszőlős                                                              125.000 Ft/m3/nap + ÁFA
Herceghalom                                                               181.500 Ft/m3/nap + ÁFA
Pusztazámor                                                                187.500 Ft/m3/nap + ÁFA
Törökbálint                                                                 310.500 Ft/m3/nap + ÁFA
Sóskút                                                                        187.500 Ft/m3/nap + ÁFA
 
* * A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mértéke a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) hatályba lépése előtt nem volt meghatározva, ezért Pusztazámor település mértéke az irányadó mindaddig, amíg a Vksztv. 70. § (1) bekezd. szerint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke rendeletben meg nem állapítja.
 
A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mértéke az igényelt szolgáltatáshoz szükséges fejlesztés költségei alapján egyedileg is meghatározható, melyre a beruházási főmérnök és a műszaki szolgáltatási igazgató együttesen jogosult. Egyedi meghatározásra abban az esetben kerülhet sor, ha
  • - az igényelt szolgáltatás teljesítéséhez az érintett ingatlan előtt közműves ivóvíz- és/vagy szennyvízhálózat még nincs kiépítve, vagy
  • - a kiépített hálózatról az igényelt szolgáltatás fejlesztés nélkül nem biztosítható.


4. Speciális rendelkezés Herceghalom községben:
 
Nem lakossági felhasználó részére csatorna bekötéshez hozzájárulni, átvenni kizárólag abban az esetben lehetséges, amennyiben a nem lakossági felhasználó igazolást hoz a TALENTIS Infrastruktúra Fejlesztő és Szolgáltató Zrt-től, hogy feléjük a szükséges egyszeri beruházási költség hozzájárulást megfizette.
 
Az ÉTV Kft. szerződéses kötelezettséget vállalt arra, hogy azokon a területeken, amelyek az M1 autópályától északra fekszenek, kizárólag a Herceghalom 031/11 hrsz-ú ingatlanon lévő szolgáltatási ponttól a Herceghalom 022/4 hrsz-ú ingatlanon lévő csatlakozási pontig, a Soldus Development Kft. tulajdonában lévő szennyvízvezetéken szolgáltat, kivéve, ha jogszabály alapján szolgáltatási kötelezettsége van, és azt ezen a vezetéken teljesíteni nem képes.
Az ÉTV Kft. közszolgáltatási szerződést is csak a Soldus Development Kft. előzetes jóváhagyásával köthet olyan felhasználási helyek vonatkozásában, melynek a szennyvízbebocsátása a jelen pontban körülírt vezetékbe történik.